Artikel 1 Definities

 1. Algemene voorwaarden; de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van Wannink Legal Opleidingen.
 2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Wannink Legal Opleidingen.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en alle door ons te verrichten diensten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien u naar die voorwaarden verwijst in een tot ons gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij met u in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Door het gebruik van Wannink Legal Opleidingen gaat gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement.
 5. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3 Gebruik van Wannink Legal Opleidingen

 1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Het is gebruiker niet toegestaan Wannink Legal Opleidingen of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is.
 3. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Wannink Legal Opleidingen en/of overige gebruikers schade kan toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval -doch niet uitsluitend- verstaan het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van Wannink Legal Opleidingen c.q. het hinderen van de werking van Wannink Legal Opleidingen.

 

 

Artikel 4 Uitsluiting

 1. Wannink Legal Opleidingen gaat over tot onmiddellijke uitsluiting van de gebruiker, indien er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van Wannink Legal Opleidingen of de via Wannink Legal Opleidingen aangeboden faciliteiten.
 2. Indien daarvoor aanleiding is, zal Wannink Legal Opleidingen ook de internetserviceprovider van gebruiker op de hoogte stellen van de gedraging(en) van gebruiker.

 

 

Artikel 5 Onderhoud / storingen

 1. Wannink Legal Opleidingen spant zich in om gebruiker ononderbroken toegang tot Wannink Legal Opleidingen te verschaffen.
 2. Wannink Legal Opleidingen kan (onderdelen van ) Wannink Legal Opleidingen tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Wannink Legal Opleidingen zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

 

Artikel 6 Website en andere uitingen

 1. Wannink Legal Opleidingen is weergegeven op de website welke deel uitmaakt van Wannink Advocatuur B.V. Bouw en Milieu.
 2. Alle informatie op deze website en in andere uitingen van Wannink Legal Opleidingen is beschermd door auteurswetgeving en/of databankenwetgeving, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wannink Legal Opleidingen.
 3. Deze website gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan Wannink Legal Opleidingen opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voor zover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Wannink Legal Opleidingen  daarvan in kennis stellen.
 4. Wannink Legal Opleidingen, sprekers, docenten, auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten, zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
 5. Toegang tot de cursus wordt verleend op strikt persoonlijke basis en is niet bestemd voor bijvoorbeeld collega’s, tenzij daar andersluidende afspraken over gemaakt worden. Het is gebruiker niet toegestaan van de aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde. Voor gebruik van deze informatie, producten en/of diensten kunnen, ook indien die gratis toegankelijk zijn, aanvullende voorwaarden van de leverancier gelden.

 

 

 

 

Artikel 7 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het volgen van webinars, cursussen en opleidingen van Wannink Legal Opleidingen is niet kosteloos. De hoogte van de kosten voor het bestellen van een webinar, cursus of opleiding staat is per onderdeel vermeld.
 2. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.
 3. Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke en/of mondelinge aanmelding c.q. bestelling door u bij ons. Aanvaarding kan eveneens per telefoon, fax, e-mail of internet geschieden. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor u met zich mee dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. Wij zullen vervolgens een orderbevestiging aan u verzenden, behoudens in geval u een webinar of andersoortige digitale cursus volgt waarbij vooraf betaald moet zijn. Het al dan niet door u hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat uw verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.
 4. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
 5. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 6. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat u – uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.
 7. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde onze eigendom en moeten deze op eerste verzoek aan ons worden teruggegeven. Zij mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven dan wel ter inzage worden gegeven.
 8. U machtigt ons bij deze uitdrukkelijk om, indien en voor zover wij dit binnen de grenzen van de door u gegeven opdracht nodig of wenselijk achten, werkzaamheden door derden voor uw rekening te doen verrichten alsmede rechten en verplichtingen welke voorvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.

 

Artikel 9 Facturering en betaling

 1. Webinars en/of andere digitaal aangeboden cursussen worden telkens vooraf voldaan. Eerst na ontvangst van de volledige betaling kan aan het gekozen webinar en/of andere digitaal aangeboden cursus deelgenomen worden.
 2. Bij andere cursussen worden facturen zo mogelijk voor de cursusdatum verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat.
 3. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Wij zijn in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.
 5. Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00 vermeerderd met de verschuldigde BTW.
 6. Onverminderd het bovenstaande zijn wij in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op u rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.
 7. Wij zijn te allen tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van u te verlangen. Indien u daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op aanvullende vergoeding van de schade en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

 

Artikel 10 Reclames

 1. Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.
 2. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

Artikel 11 Programma en inhoud Opleiding

 1. Wannink Legal Opleidingen bevat een leerprogramma in de vorm van een webinar, digitale, schriftelijke of ‘live’ cursus. Ook kan een cursus op maat gemaakt worden, bijvoorbeeld schriftelijk in combinatie met een digitale toelichting. Het leerprogramma bestaat uit een combinatie van lesstof en opdrachten en heeft ten doel om inhoudelijke kennis en/of vaardigheden voor de praktijk over te brengen op gebruiker.
 2. Het programma van een Opleiding staat beschreven in het meest recente voorlichtingsmateriaal van Wannink Legal Opleidingen dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. Wannink Legal Opleidingen behoudt zich het recht voor wijzigingen in het Opleidingsprogramma aan te brengen. Wannink Legal Opleidingen zal de afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 3. Wannink Legal Opleidingen behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Wannink Legal Opleidingen  zal de afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Wannink Legal Opleidingen spant zich in gekwalificeerde docenten de Opleiding te laten verzorgen.
 5. Wannink Legal Opleidingen behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.
 6. Wannink Legal Opleidingen behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te gelasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Wannink Legal Opleidingen zal afnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan u geleverde zaken blijven ons eigendom, doch voor uw rekening en risico, totdat alle bedragen die u verschuldigd bent voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming uwerzijds van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door u volledig zijn voldaan.
 2. U en/of uw hulppersonen wenden alle daartoe benodigde zorg aan en nemen alle daartoe dienstige maatregelen om de in het vorige lid bedoelde zaken af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij u en/of uw hulppersonen aanwezige zaken. Hiertoe zal u de in het eerste lid genoemde zaken in ieder geval afzonderlijk opslaan en/of merken, op een zodanige manier dat deze voor derden duidelijk zijn te herkennen als ons eigendom. U bent gehouden aan ons of aan onze gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de ruimten waarin de door ons geleverde zaken zich bevinden.
 3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op u is overgegaan, is het u niet toegestaan de zaken te verwerken, buiten uw feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 4. U bent gehouden derden die zich op de door ons geleverde zaken willen verhalen te wijzen op ons eigendomsrecht. Voorts bent u gehouden ons vervolgens onverwijld op de hoogte te stellen.
 5. Indien u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen of, indien wij goede grond hebben te vrezen dat u in uw verplichtingen tekort zal schieten, kunnen wij het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen.
 6. Indien wij een beroep doen op het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud, bent u verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in onze feitelijke macht te brengen.

 

 

Artikel 13 Privacy en intellectuele eigendom

 1. Gebruiker zal bij gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de relevante wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Statement.
 2. Wannink Legal Opleidingen mag wijzingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de website van Wannink Legal Opleidingen aanbiedt. Wannink Legal Opleidingen zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan gebruikers.
 3. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gesteld materiaal daarvan (tezamen te noemen: “Informatie”) berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.
 4. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan u worden toegekend. De eigendom van de in lid 1 genoemde informatie blijft onvervreemdbaar bij ons, doch voor uw rekening en risico.
 5. Het is u niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, waaronder collega’s, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen, tenzij en voor zover wij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend.
 6. U bent verplicht tot geheimhouding van alle door ons aan u ter beschikking gestelde Informatie, tenzij en voor zover wij voorgaande aan de schriftelijke toestemming tot openbaarmaking hebben verleend.

 

 

Artikel 14 Inbreuk op rechten van derden

 1. Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen ons onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door ons geleverde zaak inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zullen wij te onzer keuze de betrokken zaak vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake verwerven of u de voor deze zaak betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.
 2. In geval van vervanging of terugbetaling komt ons het recht toe de oorspronkelijk geleverde zaak terug te nemen.
 3. Op ons rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingsverplichting.
 4. Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens u verstrekt, garandeert u ons dat het gebruik daarvan ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden en vrijwaart u ons tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (excl. BTW) voor zover: – de schade direct het gevolg is van onze opzet of grove schuld of van de personen van wie wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen; – de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door ons geproduceerde en geleverde zaken voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten; – direct is veroorzaakt door de uitvoering van ingevolge de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
 2. Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor de door u geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten.
 3. Voor de hiervoor omschreven schade aanvaarden wij in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen wij niet verzekerd zijn en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd hadden behoeven te zijn. Voorts zal onze totale aansprakelijkheid nooit het bedrag van € 1.000,- in totaal per gebeurtenis te boven gaan.
 4. Wij kunnen uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor die (in)directe schade waarvoor wij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk hebben aanvaard.
 5. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid die ingevolge de vorige leden van dit artikel niet bij ons berust.

 

Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, bijvoorbeeld in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van onze toeleverancier(s) en bij door ons in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden dan wel hun personeel en het bij ons niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, tot dat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen.
 3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, of is de uitvoering van de overeenkomst langer dan drie maanden opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren dan kan elk van de partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Wij zijn steeds gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtsveroorzaking of -omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

Artikel 17 Ontbinding

 1. Indien u: – in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van uw eigendommen wordt gelegd; – (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; – uit kracht van de wet of overeenkomst op u rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt; – een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van deze Algemene voorwaarden; – overgaat tot staking of overdracht van uw bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf, hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een of meerdere van deze omstandigheden het recht, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag verschuldigd door u uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons toekomende wettelijke rechten.
 2. Indien wij ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kunt u de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings-)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

 

 

Artikel 18 Annulering algemeen

 1. Klanten kunnen tot 4 weken voor de cursusdatum kosteloos annuleren. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet het volledige cursusbedrag betaald worden. Wel is het altijd mogelijk om kosteloos een vervanger te sturen.

 

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 

 

 

 

Artikel 20 Klachten

 1. Bij klachten over de dienstverlening door Wannink Legal Opleidingen kunt u een klacht indienen. Een klacht kunt u indienen bij Wannink Legal Opleidingen door een brief te sturen aan: Wannink Legal Opleidingen, Postbus 94, 5258 ZH Berlicum.